نویسنده = جوادی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. قاعده علی الید و ضمان منافع

دوره 39، شماره 3، پاییز 1385

احمد باقری؛ علی علی آبادی؛ محمدحسن جوادی