نویسنده = شیرازی، سید مرتضی آیت اله زاده
تعداد مقالات: 1
1. گویشها و لهجه ها در بلاد اسلامی به روایت المقدسی

46-45، شماره 0، زمستان 1367

سید مرتضی آیت اله زاده شیرازی