نویسنده = آزادگان، دکتر جمشید
تعداد مقالات: 1
1. نهادهای دینی ابتدائی - « توتمیسم »

44-43، شماره 0، زمستان 1366

دکتر جمشید آزادگان