نویسنده = پژوه، استاد محمد تقی دانش
تعداد مقالات: 4
1. شرح مشکلات کتاب اقلیدس از فارابی

46-45، شماره 0، زمستان 1367

استاد محمد تقی دانش پژوه


2. سرگذشت نامه ارسطو

44-43، شماره 0، زمستان 1366

استاد محمد تقی دانش پژوه


3. منطق از نظر خواجه طوسی

28-29، شماره 0، بهار 1356

استاد محمد تقی دانش پژوه


4. منطق از نظر خواجه طوسی

25-26، شماره 0، تابستان 1355

استاد محمد تقی دانش پژوه