نویسنده = ئی، عباس نقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محکم و متشابه در قرآن

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

عباس نقی ئی