نویسنده = ملکوتی، عبدالله جوان
تعداد مقالات: 1
1. آیه تطهیر در تفاسیر مهم اهل سنت

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

عبدالله جوان ملکوتی