نویسنده = داماد، سید مصطفی محقق
تعداد مقالات: 1
1. نظریه عقل در فلسفه فارابی

50-49، شماره 0، بهار 1369

سید مصطفی محقق داماد