نویسنده = چانلو، دکتر حسین قره
تعداد مقالات: 3
1. بحث کوتاهی درباره بادها

50-49، شماره 0، بهار 1369

دکتر حسین قره چانلو


2. تحلیلی از آثار ابن خرداذبه

48-47، شماره 0، بهار 1368

دکتر حسین قره چانلو


3. الاعلاق النفسیه

44-43، شماره 0، زمستان 1366

دکتر حسین قره چانلو