نویسنده = مهدیزاده، دکتر علی
تعداد مقالات: 2
1. اسم اعظم در دین یهود

56-55، شماره 0، زمستان 1372

دکتر علی مهدیزاده


2. رهبانیت مسیحی در شرق

48-47، شماره 0، بهار 1368

دکتر علی مهدیزاده