نویسنده = شبستری، استاد محمد مجتهد
تعداد مقالات: 1
1. معنای کلامی و حیانی در نظر متکلمان مسلمان

54-53، شماره 0، زمستان 1371

استاد محمد مجتهد شبستری