نویسنده = فرد، عبدالله امیدی
تعداد مقالات: 2
1. حقوق فکری از منظر فقه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1385

عبدالله امیدی فرد


2. بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

عبدالله امیدی فرد