نویسنده = دینانی، غلامحسین ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. عقل و استدلال در تفکر ابن جوزی

دوره 61، شماره 0، بهار 1376

غلامحسین ابراهیمی دینانی


2. ابداء یا ابتداء ؟

60-59، شماره 0، بهار 1375

غلامحسین ابراهیمی دینانی