نویسنده = زاده، دکتر علی مهدی
تعداد مقالات: 2
1. سیر زهد و عرفان در دین یهود

52-51، شماره 0، زمستان 1370

دکتر علی مهدی زاده


2. رهبانیت مسیحی در غرب

50-49، شماره 0، بهار 1369

دکتر علی مهدی زاده