نویسنده = داماد، استاد سید مصطفی محقق
تعداد مقالات: 2
1. نظریه عقل در فلسفه ابن سینا

52-51، شماره 0، زمستان 1370

استاد سید مصطفی محقق داماد


2. تأثیر غزالی بر متفکرین مغرب زمین

46-45، شماره 0، زمستان 1367

استاد سید مصطفی محقق داماد