نویسنده = گوگانی، حجةالاسلام و المسلمین حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعارض بینه و اقرار در باب جنایات

58-57، شماره 0، زمستان 1373

حجةالاسلام و المسلمین حسین گوگانی