نویسنده = شیرازی، دکتر سید مرتضی آیت الله زاده
تعداد مقالات: 3
1. فرهنگ اصطلاحات روز ، فارسی - عربی ( با اضافات و ویرایش جدید )

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

ابراهیم اقبال؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی


2. تفسیری کهن به زبان فارسی

44-43، شماره 0، زمستان 1366

دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی