نویسنده = فخر، قاسم سبحانی
تعداد مقالات: 1
1. تجرد خیال در فلسفة اسلامی

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380

قاسم سبحانی فخر