نویسنده = مهریزی، حسین ابوئی
تعداد مقالات: 1
1. حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380

حسین ابوئی مهریزی