نویسنده = برزنجی، صباح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آیة خمس

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380

صباح برزنجی