نویسنده = رحمتی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. نظام آبیاری سواد و سقوط ساسانیان

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

محمد رضا رحمتی