نویسنده = نجفی، سید رضا
تعداد مقالات: 2
2. بلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

سید رضا نجفی