نویسنده = فر، علی اکبر ایزدی
تعداد مقالات: 1
1. شرط رهن در عقد اجاره

دوره 67، شماره 0، تابستان 1379

علی اکبر ایزدی فر