نویسنده = شاکری، سیمیندخت
تعداد مقالات: 1
1. مبانی تفسیر نگاری طبری

دوره 37، شماره 4، پاییز 1383

سیمیندخت شاکری