نویسنده = چالشتری، محمد علی عباسیان
تعداد مقالات: 3
1. یک نظریه دربارة اسامی خاص- توصیفات معرفه

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

محمد علی عباسیان چالشتری


2. مسألة معدومات، وجود ذهنی و وقضیة حقیقیه

دوره 70، شماره 0، زمستان 1380

محمد علی عباسیان چالشتری


3. رابطه علیت

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

محمد علی عباسیان چالشتری