نویسنده = مهر، محمد ادیبی
تعداد مقالات: 1
1. نظام فقهی و استنباطی محقق اردبیلی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

محمد ادیبی مهر