نویسنده = حائری، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

محمود حائری