نویسنده = منش، محمد علی حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

محمد علی حسینی منش