نویسنده = خانی، علی اکبر علی
تعداد مقالات: 1
1. عدالت قرآنی دراندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

علی اکبر علی خانی