نویسنده = فرد، علی اکبر ایزدی
تعداد مقالات: 6
1. ملاحظاتی پیرامون «شورای حل اختلاف»

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

علی اکبر ایزدی فرد؛ علی یوسفی آهنگر کلایی


2. رشوه غیر مالی

دوره 37، شماره 3، تابستان 1383

علی اکبر ایزدی فرد


3. معیار (( کفائت)) در نکاح

دوره 36، شماره 5، زمستان 1382

علی اکبر ایزدی فرد


4. بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

علی اکبر ایزدی فرد


5. ضم ضمیمه در حقوق اسلام

دوره 64، شماره 0، زمستان 1377

علی اکبر ایزدی فرد


6. بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود

دوره 62، شماره 0، زمستان 1376

علی اکبر ایزدی فرد