نویسنده = مطهر، جان اله کریمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مفاهیم قرانی و شرقی بر اشعار ایوان بونین

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

مرضیه یحیی پور؛ جان اله کریمی مطهر