نویسنده = کاکایی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. ایمان از دیدگاه توماس آکوئیناس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

لاله حقیقت؛ قاسم کاکایی