نویسنده = تفرشی، علیرضا اشتری
تعداد مقالات: 4
1. ره بی بازگشت (کلود اداس)

دوره 36، شماره 1، تابستان 1382

علیرضا اشتری تفرشی


2. اسلام: چهره دیگر

دوره 36، شماره 1، تابستان 1382

علیرضا اشتری تفرشی


3. جستار درباره مهر و ناهید

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

علیرضا اشتری تفرشی؛ محمد مقدم


4. یک مقاله عربی در همایش ملی ایرانشناسی

دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

علیرضا اشتری تفرشی