نویسنده = انواری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. ابن سینا و فلک محدد الجهات

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

اصغر دادبه؛ سعید انواری