نویسنده = جعفری، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. قیاس مساوات و منطق نسب

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

علی اصغر جعفری