کلیدواژه‌ها = نسخ
متعه در نگاه فقیهان مسلمان

دوره 41، شماره 1، تیر 1389

سید رضا موسوی


لوح محفوظ

دوره 37، شماره 4، آذر 1383

ابراهیم کلانتری


اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377

هادی آقاجانیان