کلیدواژه‌ها = فهم متون دینی
تعداد مقالات: 1
1. تأویل در دستگاه معرفتی صدرالمتألهین

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379

ابوالفضل کیا شمشکی