کلیدواژه‌ها = تفسیر
مبانی تفسیر نگاری طبری

دوره 37، شماره 4، آذر 1383

سیمیندخت شاکری


آسمانها در قرآن

دوره 36، شماره 1، تیر 1382

فروغ پارسا


تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

60-59، شماره 0، فروردین 1375

بمانعلی دهقان منگابادی