کلیدواژه‌ها = قضیة شخصیه / کلیه
تعداد مقالات: 1
1. یک نظریه دربارة اسامی خاص- توصیفات معرفه

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381

محمد علی عباسیان چالشتری