کلیدواژه‌ها = بطلان
بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383

سید محمد تقی علوی؛ رضا سکوتی نسیمی


بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تیر 1381

محمد عادل ضیائی