نویسنده = ���������� ������������ ������������
دین هندو در شاهنامه فردوسی

21-22، شماره 0، اردیبهشت 1354

منوچهر خدایار محبی