نویسنده = ���������� ������������������
تحقیقی در قیاس استنباط

21-22، شماره 0، اردیبهشت 1354

ابوالقاسم گرجی


جوامع الجامع

3-4، شماره 0، خرداد 1349

ابوالقاسم گرجی


شیخ طوسی وعدةالاصول

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1349

ابوالقاسم گرجی