نویسنده = �������������������� ������ ����������������