نویسنده = دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی
فرهنگ اصطلاحات روز ، فارسی - عربی ( با اضافات و ویرایش جدید )

دوره 72، شماره 0، دی 1381

ابراهیم اقبال؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی


تفسیری کهن به زبان فارسی

44-43، شماره 0، اسفند 1366

دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی