نویسنده = دکتر محمد غفرانی
فرهنگ اصطلاحات روز ، فارسی - عربی ( با اضافات و ویرایش جدید )

دوره 72، شماره 0، دی 1381

ابراهیم اقبال؛ دکتر محمد غفرانی؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی


آیین دوستی در رسائل ابن مقفع

56-55، شماره 0، اسفند 1372

دکتر محمد غفرانی