نویسنده = عبدالوهاب شاهرودی
شراب آسمانی (تأویل در نگاه مولوی)

دوره 67، شماره 0، تیر 1379

عبدالوهاب شاهرودی


درآمدی بر تفسیر و تفاسیر عرفانی

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377

عبدالوهاب شاهرودی