نویسنده = محمد علی عباسیان چالشتری
یک نظریه دربارة اسامی خاص- توصیفات معرفه

دوره 72، شماره 0، دی 1381

محمد علی عباسیان چالشتری


مسألة معدومات، وجود ذهنی و وقضیة حقیقیه

دوره 70، شماره 0، دی 1380

محمد علی عباسیان چالشتری


رابطه علیت

دوره 68، شماره 0، دی 1379

محمد علی عباسیان چالشتری