نویسنده = محمد عادل ضیائی
تعداد مقالات: 2
1. بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن

دوره 71، شماره 0، تابستان 1381

محمد عادل ضیائی


2. استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1380

محمد عادل ضیائی