نویسنده = ������������������ �������������� ����������
تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

60-59، شماره 0، فروردین 1375

بمانعلی دهقان منگابادی