نویسنده = ���������������� ������ ��������
بحثی در شورایی شدن فتوی

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387

علی مظهر قراملکی


دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود

دوره 38، شماره 3، تیر 1384

علی مظهر قراملکی


الگوی علم شناسی اصولیان

دوره 37، شماره 3، مرداد 1383

احد فرامرز قراملکی؛ علی مظهر قراملکی