نویسنده = �������� ������ �������� ����������
ملاحظاتی پیرامون «شورای حل اختلاف»

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383

علی اکبر ایزدی فرد؛ علی یوسفی آهنگر کلایی


رشوه غیر مالی

دوره 37، شماره 3، مرداد 1383

علی اکبر ایزدی فرد


معیار (( کفائت)) در نکاح

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382

علی اکبر ایزدی فرد


بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی

دوره 68، شماره 0، دی 1379

علی اکبر ایزدی فرد


ضم ضمیمه در حقوق اسلام

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377

علی اکبر ایزدی فرد


بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود

دوره 62، شماره 0، دی 1376

علی اکبر ایزدی فرد